VYHLÁSENIE

 

 

1/ Manažment spoločnosti PROFING s.r.o. (ďalej len "spoločnosť") sa týmto zaväzuje konať nestranne pri všetkých overovacích činnostiach, v súlade s čl.42 Nariadenia Komisie (EÚ) č.600/2012 a čl.5.4 STN EN ISO 14065:2013.

 

2/ Spoločnosť vyhlasuje, že:

a) chápe dôležitosť nestrannosti pri overovacích činnostiach;

b) v prípade potenciálneho konfliktu záujmov spoločnosť nezaháji overovaciu činnosť pokým potenciálny konflikt záujmov nebude odstránený;

c) nezamestnáva pracovníkov, u ktorých existuje aktuálny alebo potenciálny konflikt záujmov;

d) neoveruje výrok o skleníkových plynoch, ak jej poradenské služby v oblasti skleníkových plynov poskytli podporu výroku zodpovednej strany;

e) neoveruje výrok o skleníkových plynoch, ak by vzťah so subjektom, ktorý poskytol poradenské služby v oblasti skleníkových plynov zodpovednej strane podporujúce tento výrok, znamenal neprijateľné riziko porušenia nestrannosti;

f) pri overovaní výroku o skleníkových plynoch nevyužíva pracovníkov, ktorí pracovali pre subjekt poskytujúci poradenské služby v oblasti skleníkových plynov zodpovednej strane podávajúcej výrok o skleníkových plynoch;

g) nebude zadávať overovaciu činnosť inému subjektu (outsourcing);

h) neponúka žiadne výrobky alebo služby, ktoré môžu znamenať neprijateľné riziko porušenia nestrannosti;

i) netvrdí alebo nenaznačuje, že overovanie výroku o skleníkových plynoch by bolo jednoduchšie, ľahšie, rýchlejšie alebo lacnejšie, ak by sa využívali špecifikované poradenské služby v oblasti skleníkových plynov.

 

3/ Objektivita overovacích činností je zaistená vykonaním analýzy potenciálnych situácií vedúcich ku konfliktu záujmov (Smernica 08) u členov overovacieho týmu pred každým overovaním, podpísaným "Čestným vyhlásením o zachovaní dôvernosti informácií" (obsahuje aj ustanovenie o nezávislosti a konflikte záujmov) členmi overovacieho týmu a funkčným mechanizmom dohľadu nad nestrannosťou (Komisia na zabezpečenie nestrannosti pri spoločnosti PROFING s.r.o. podľa smernice 08).

 

4/ Spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať dôvernosť vo vzťahu k poskytnutým informáciám.

 

5/ Spoločnosť na požiadanie poskytne zákazníkovi nasledovné interné predpisy:

a) Smernica 07 Riadenie sťažností a odvolaní

b) Smernica 08 Zabezpečenie nestrannosti

s.r.o.

PROFING s.r.o.   |   Mostná 13   |   949 01 Nitra   |   +421 37 772 21 52                                                                                            Posledná aktualizácia 04/2018