POLITIKA KVALITY

 

 

 

►        Záväzok manažmentu spoločnosti

Politika kvality je vrcholovým dokumentom, ktorým sa zaväzujeme riadiť pri svojej činnosti a rozvoji svojich aktivít. Kladieme si za cieľ viest našu organizáciu k trvalému rozvoju. Zaväzujeme sa plniť požiadavky zákazníka a zainteresovaných strán. Zaväzujeme sa plniť požiadavky kladené na produkt a trvalo zlepšovať jeho kvalitu. Vrcholový manažment sa zaväzuje zabezpečiť všetky potrebné zdroje na činnosť organizácie a jej trvalé zlepšovanie sa. Chceme sa stať organizáciou, ktorú zákazníci vyhľadávajú a budú vyhľadávať preto, lebo poskytuje kvalitné a komplexné služby.

 

►        Profil organizácie

Hlavnou činnosťou spoločnosti PROFING s.r.o. (ďalej "spoločnosť") je overovanie správnosti správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzok (§ 22 zák. 414/2012 Z.z.).

Spoločnosť tiež vykonáva poradenskú činnosť v oblasti energetiky, priemyslu a životného prostredia zameranú predovšetkým na priemyselné znečisťovanie ovzdušia. U prevádzkovateľov, ktorí nie sú predmetom hlavnej činnosti (overovanie správ o emisiách) aj konzultačná činnosť v oblasti emisií skleníkových plynov a ich kvantifikácie.

 

 

►        Hlavné zásady politiky kvality našej organizácie

 • Trvalé zlepšovanie efektívnosti MS spoločnosti, oboznamovanie zamestnancov s politikou kvality a zabezpečovanie jej implementácie
 • Stabilizácia pozície spoločnosti na trhu a zabezpečenie podmienok pre jej ďalší rozvoj
 • Vykonávanie preskúmania manažmentom, vytváranie pracovného prostredia vzájomnej dôvery
 • Procesný prístup - definovanie hlavných procesov, garantov procesov, systematické hodnotenie výkonnosti procesov, analyzovanie výsledkov procesov
 • Presné a jasné určenie zodpovednosti a právomoci zamestnancov
 • Trvalé uspokojovanie požiadaviek zákazníkov
 • Aktívne zapojenie zamestnancov do neustáleho zlepšovania kvality,
 • Vytváranie podmienok zo strany manažmentu spoločnosti na bezchybný pracovný výkon všetkých zamestnancov
 • Uplatňovanie najnovších trendov pri dosahovaní vysokej úrovne kvality procesov a produktov
 • Všestranné vzdelávanie zamestnancov s cieľom zachytiť súčasný svetový trend,
 • Systematické využívanie medzinárodných skúseností v oblastiach hlavných činností spoločnosti
 • Vysoká kompetentnosť a motivácia zamestnancov
 • Rozvoj infraštruktúry a využitie informačných technológií s cieľom dosahovať zákazníkom požadovanú kvalitu
 • Neustále zlepšovanie - výkonnosti organizácie, kvality produktu, rozširovanie spektra funkcií u jestvujúcich produktov, vytvárať nové produkty
 • Hlásenie sa k zodpovednosti  za produkt, predkladanie zmluvných záruk pre zákazníka.

s.r.o.

PROFING s.r.o.   |   Mostná 13   |   949 01 Nitra   |   +421 37 772 21 52                                                                                            Posledná aktualizácia 04/2018