s.r.o.

PODMIENKY OVEROVANIA

 

 

 

 

1/ Objednávateľ je zodpovedný za:

a) splnenie požiadaviek overovania;

b) vykonanie všetkých nevyhnutných opatrení na vykonanie overovania, vrátane opatrení, ktoré umožnia kontrolu dokumentácie a prístup ku všetkým príslušným procesom, miestam, záznamom a pracovníkom;

c/ vykonanie opatrení, ktoré umožnia prítomnosť pozorovateľov, vrátane svedeckého posúdenia národným akreditačným orgánom (ak to bude potrebné);

d/ zabezpečenie toho, aby overovacia správa, alebo ktorákoľvek jej časť, nebola použitá nesprávnym spôsobom.

 

2/ Objednávateľ poskytne spoločnosti PROFING s.r.o. k dispozícii údaje z vlastných zdrojov a databáz.

 

3/ Objednávateľ zabezpečí pre pracovníkov spoločnosti PROFING s.r.o. prístup do jednotlivých prevádzok a odborné konzultácie súvisiace s plnením predmetu zmluvy.

 

4/ Pokiaľ PROFING s.r.o. do dohodnutého termínu neodovzdá Objednávateľovi správu o overení správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky, stráca nárok na odmenu. Objednávateľ je v takom prípade zároveň oprávnený objednať overenie správy o emisiách skleníkových plynov u ktoréhokoľvek iného overovateľa.

 

5/ V zmysle čl.9 ods.2 nariadenia Komisie (EÚ) č.600/2012 Objednávateľ súhlasí s možnosťou využitia času účtovaného nad rámec času zodpovedajúceho dohodnutej cene v prípade, že bude takýto dodatočný čas potrebný na strategickú analýzu, analýzu rizík alebo iné overovacie činnosti. Dodatočný čas sa môže uplatniť minimálne v týchto situáciách:

a) keď sa činnosti súvisiace s tokom údajov, kontrolné činnosti alebo logistika prevádzkovateľa ukážu byť v priebehu overovania zložitejšie, ako sa pôvodne predpokladalo;

b) overovateľ v priebehu overovania zistil skreslené údaje, nezrovnalosti, nedostatočné údaje alebo omyly v skupinách údajov.

 

6/ V prípade podľa ods.5 množstvo hodín účtovaných nad rámec pôvodne odsúhlaseného času podlieha odsúhlaseniu zmluvnými stranami. Sadzba účtovaná za hodinu sa uplatní podľa cenníka spoločnosti PROFING s.r.o.

 

7/ Odovzdanie a prevzatie správy o overení správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky sa uskutoční formou preberacieho konania a podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

PROFING s.r.o.   |   Mostná 13   |   949 01 Nitra   |   +421 37 772 21 52                                                                                            Posledná aktualizácia 04/2018