ETICKÝ KÓDEX

registrovaného člena SNAS

 

 

Tento Etický kódex registrovaného člena SNAS deklaruje hlavné povinnosti, ktoré SNAS stanovil pre svojich registrovaných členov v súlade s požiadavkami medzinárodných organizácií združujúcich akreditačné orgány EA, IAF a ILAC:

 1. Zabezpečiť, aby sa trvalo plnili akreditačné požiadavky v oblasti, v ktorej mu bola udelená akreditácia.
 2. V prípade oznámenia zmien akreditačných požiadaviek ich začať plniť do SNAS-om stanoveného termínu.
 3. Na požiadanie poskytnúť pomoc a spoluprácu potrebnú na to, aby SNAS mohol overiť plnenie akreditačných požiadaviek na všetkých miestach, na ktorých sú poskytované služby posudzovania zhody.
 4. Umožniť výkon požadovaného posudzovania, následného riadneho alebo mimoriadneho dohľadu pracovníkmi SNAS, ako aj monitorovanie činností pracovníkov SNAS a poskytnúť im všetky potrebné informácie, dokumentáciu a spoluprácu v prípadoch výkonu vyššie spomenutých činností a riešenia sťažností.
 5. Dodržiavať zásady nestrannosti a nezávislosti, umožniť prístup k dokumentom, ktoré s dodržiavaním týchto zásad súvisia.
 6. V prípade požiadavky SNAS zariadiť svedecké posúdenie poskytovaných služieb a zabezpečiť posudzovateľom SNAS prístup do priestorov organizácie zákazníka, kde sa budú vykonávať činnosti podliehajúce svedeckému posudzovaniu
 7. Uplatňovať svoju akreditáciu len v oblasti a v rozsahu, na ktorú mu bola udelená.
 8. Nepoužívať svoju akreditáciu spôsobom, ktorý by poškodil dobré meno SNAS.
 9. Platby za poskytnuté služby realizovať včas a v dohodnutej výške.
 10. Bezodkladne informovať o významných zmenách týkajúcich sa akreditácie:
 • zmena právneho, komerčného, vlastníckeho, organizačného postavenia,
 • zmena organizácie, vrcholového manažmentu a kľúčových pracovníkov,
 • zmena základnej politiky,
 • zmena zdrojov a priestorov s príslušenstvom,
 • zmena oblasti a rozsahu akreditácie,
 • iné zmeny, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť plniť akreditačné požiadavky.
 1. Plne sa riadiť požiadavkami SNAS na uplatňovanie statusu akreditácie pri odkazoch na svoju akreditáciu v oznamovacích prostriedkoch (internet, dokumentácia, brožúry, inzercia). Odvolávať sa na akreditáciu len pri činnostiach a rozsahoch uvedených v osvedčení o akreditácii
 2. Dôsledne plniť podmienky dohody o licencii týkajúcej sa používania kombinovaných značiek ILAC-MRA-SNAS a/alebo IAF-MLA-SNAS.
 3. Používať akreditačnú značku SNAS na kalibračných certifikátoch, protokoloch o skúškach a certifikátoch o zhode v oblasti a rozsahu udelenej akreditácie počas doby platnosti osvedčenia o akreditácii v súlade s MSA-02.
 4. Nerobiť žiadne vyhlásenia o svojej akreditácii, ktoré by sa mohlo považovať za zavádzajúce alebo neoprávnené.
 5. Prevziať na seba zodpovednosť, aby žiadny protokol alebo certifikát ani žiadna ich časť sa nepoužili zavádzajúcim spôsobom.
 6. V prípade zrušenia alebo pozastavenia akreditácie okamžite prestať používať akreditačnú značku SNAS, kombinované značky ILAC-MRA-SNAS a/alebo IAF-MLA-SNAS (ak boli pridelené), propagačné materiály obsahujúce informácie o udelení akreditácie a odkazy na status akreditácie.
 7. Nepoužívať svoju akreditáciu tak, aby z toho vyplývalo, že SNAS schvaľuje produkty, procesy, systémy alebo pracovníkov akreditovanej organizácie.
 8. Zúčastňovať sa na projektoch medzilaboratórneho porovnávania a skúšok spôsobilosti na národnej i medzinárodnej úrovni. Na požiadanie predložiť SNAS výsledky ILC a PT ako aj závery z analýzy nevyhovujúcich výsledkov (len akreditované laboratóriá).
 9. Žiadosť o reakreditáciu podať najneskôr šesť mesiacov pred ukončením platnosti osvedčenia o akreditácii a poskytnúť úplnú dokumentáciu na začatie reakreditácie.

Neplnenie si povinností registrovaného člena SNAS je dôvodom na pozastavenie alebo zrušenie akreditácie (s tým súvisiace aj pozastavenie alebo zrušenie registrovaného členstva v SNAS), prípadne dôvodom k uplatneniu sankcií v zmysle zákona 505/2009 Z.z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 

s.r.o.

PROFING s.r.o.   |   Mostná 13   |   949 01 Nitra   |   +421 37 772 21 52                                                                                            Posledná aktualizácia 04/2018