PROFING s.r.o.
Mostná 13

949 01 Nitra

 

IČO: 31 324 886

 

Zapísaný v obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I

Oddiel Sro, vložka číslo 2844/B

 

ZI: 6640,- eur

SP: 6640,- eur

 

.

 

ENERGETIKA

EKOLÓGIA

INŽINIERING

s.r.o.

 

 

 

O NÁS

 

 

Spoločnosť PROFING s.r.o. (založená v roku 1992) poskytuje odborné služby v oblasti energetiky a priemyslu, najmä z hľadiska ich vplyvov na životné prostredie – predovšetkým pokiaľ ide o emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok.

 

V tejto súvislosti PROFING poskytuje služby a štúdie v oblasti posudzovania projektov a spracovávania podporných štúdií k rozhodovaciemu procesu.

 

Ako sa pozornosť sústreďovala čoraz viac na otázky zmeny klímy, PROFING zaradil do svojho okruhu činností aj oblasť emisií skleníkových plynov.

 

PROFING sa vzhľadom na vysokú úroveň svojich prác stal aj častým partnerom v zahraničných projektoch. Okrem Slovenska vyvíjal činnosť aj v Srbsku, Kazachstane, Rusku a Ukrajine. Zúčastnil sa na širšie koncipovaných projektoch aj v ďalších krajinách Spoločenstva nezávislých štátov.

 

Po nadobudnutí účinnosti Kjótskeho protokolu a zahájení fukčnosti európskej schémy obchodovania s emisnými kvótami PROFING začal poskytovať viacero súvisiacich činností, zameraných najmä na overovanie emisných správ a projekty mechanizmov flexibility (JI a CDM).

PROFING s.r.o.   |   Mostná 13   |   949 01 Nitra   |   +421 37 772 21 52                                                                                            Posledná aktualizácia 04/2018

UPOZORNENIE

 

Od apríla 2018 PROFING s.r.o. sídli na adrese:

 

Mostná 13

949 01 NITRA